Cha Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR, Bề Trên Phụ Tỉnh, Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, vừa gửi cho Linh mục Giám Đốc VietCatholic, một thông báo liên quan tới tình trạng của LM Nguyễn Thanh Sơn và xin nhờ đăng trên VietCatholic. Trong thư, Cha Bề trên có đọan viết rằng: "... Chắc không cần nói nhiều và nhắc lại Cha cũng đã biết về tình trạng của cha Sơn... Biết rằng việc này chẳng tốt đẹp gì, nhưng chúng con cần phải thông báo cho mọi người biết để phòng ngừa những gì đáng tiếc cha Sơn có thể làm... Chúng con cám ơn Cha nhiều. Nguyện chúc Cha luôn dồi dào ơn Chúa."