BAY TRONG TRỜI MÂY/AIRPLANE
Ảnh của Robert Helfman
Tung cánh bay trong trời cao ngất
Cũng là “sao chép” chim trời mả thôi
Kiêu căng đừng có ai ơi
So trong vũ trụ đồ chơi tựa là.
(bt)