CỔ THÀNH HUẾ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Thành cổ rêu phong từ mấy độ
Chuông chùa vọng mãi tiếng ngàn xưa
(Trích thơ của Tâm An)