Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

PHÂN ƯU


Được tin

Linh Mục Đa Minh Đinh Duy Khiêm


đã từ trần vào lúc 11 giờ tối Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007,
tại thành phố Tulsa, Oklahoma.

Xin Thiên Chúa sớm cho Linh Hồn Linh Mục Đa Minh
về hưởng Thánh Nhan và trả công bội hậu cho ngài
trong bao nhiêu năm qua phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.


Kính xin quý Linh Mục trong Liên Đoàn
dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,
LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch