CHỐN VÔ THƯỜNGẢnh của Lm. Nguyễn Trung Tây


Phù vân nối tiếp phù vân,

Vô thường nối tiếp vô thường !

(Nguyễn Trung Tây)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền