VINH - Hôm nay, ngày 02 tháng 02 năm 2010, ngày quốc tế đời sống thánh hiến, Giáo xứ Vĩnh Giang dâng thánh lễ và thắp nền cầu nguyện:
Cho những người dâng mình phục vụ Chúa và Giáo Hội được trọn đời trung tín với ơn gọi của mình.
Cho các nạn nhân ở Giáo xứ Đồng Chiêm, nhất là ba Sinh Viên Công Giáo Vinh vừa bị bắt bớ và đánh đập.

Cho các Linh Mục đang tham gia tổ chức “Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam” biết vì danh dự là Linh Mục Công Giáo của mình mà rời bỏ cái danh hiệu “Linh Mục Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo”.

Theo như Linh mục Đinh Hũu Thoại, “Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo” không hề “Đoàn Kết” và càng không phải là “Công Giáo”. Chỉ đơn cử sự kiện Đồng Chiêm cũng đủ biết “Cái Uỷ Ban” này chẳng những không hiệp thông cùng với các Linh mục và Giáo dân Đồng Chiêm trong nỗi đớn đau mất mát mà còn tiếp tay, đăng tải trên trang Wed của mình những thông tin sai lệch, bịa đặt để kết án Đức Tổng Giám Mục Giuse và các Linh Mục qua bài “Bình yên về với Đồng Chiêm”.