VATICAN, ngày 23/03/2010 theo Thông Tấn Xã Công Giáo toàn cầu (Catholic World News) Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ chủ tế Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày Thứ Hai Tuần Thánh sắp đến tức vào ngày 29 tháng Ba năm 2010 để kỷ niệm lễ giỗ lần thứ năm của Chân phước cố Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ đệ Nhị. Đức Thánh Cha Benedicto đã dâng lễ này tại điện Vatican hàng năm; và lập thành thói quen là sau khi phụng vụ Chầu Thánh thể xong thì Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ xuống thăm hầm mộ bên dưới Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô Tông Đồ để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của ngài.