Lạy Chúa,
Ngài dò xét con Ngài biết rõ
Biết tỏ tường con đứng con ngồi
Lòng con Ngài tỏ khúc nhôi
Con đi con đứng Ngài thời xét xem


Đường con đi Ngài quen thuộc cả
Mọi bước đường tất tả ngược xuôi
Miệng con chưa thốt nên lời
Ngài am tường hết cả rồi còn chi


Thân con thì Ngài bọc trước sau
Bàn tay mau Ngài đặt lên con
Diệu kỳ tri thức siêu phàm
Qúa cao vời vợi con làm sao vươn



Thần khí Ngài con đâu thoát khỏi
Chạy nơi nào cho khỏi thánh nhan
Lên trời Ngài ngự ở tên
Âm ty con gặp Ngài liền đó thôi


Đôi cánh bay hừng Đông xuất hiện
Tận chân trời góc biển phương Tây
Dẫn đưa Ngài vẫn ra tay
Tay Ngài hùng mạnh khôn tày giữ con



Còn tạng phủ tay Ngài cấu tạo
Dệt hình hài vào dạ mẹ con
Lôi ra lòng mẹ vuông tròn
Cho con ngày tháng lớn khôn làm người



Tạ ơn Ngài dựng con kỳ diệu
Công trình Ngài cao siêu nhiệm lạ
Hồn con đích thực Ngài đà
Mười mươi biết rõ mặm mà yêu thương



Xương cốt con Ngài không lạ lẫm
Khi hình thành trong nơi bí ẩn
Dệt thêu lòng đất thẳm sâu
Nhiệm mầu ôi cả sắc mầu huyền vi



Khi bào thai mắt Ngài đã thấy
Mọi ngày đời dành sẵn cho con
Sổ sách Ngài vẫn ghi tròn
Trước ngày đầu của đời con khởi đầu



Tư tưởng Ngài làm sao thấu hiểu
Tính chung vào làm sao kể xiết
Đếm thì hết nổi vì là
Nhiều hơn hạt cát của sa mạc hồng
Nhưng mà khi đã đếm xong
Chung quy con vẫn ở trong với Ngài



Lòng của con xin Ngài xét rõ
Xem thử con cảm nghĩ điều gì
Ác gian nếu lạc đường đi
Ngàn đời chính lộ kéo về cho mau



Tạ ơn ân huệ cao sâu
Dưỡng nuôi con suốt nhịp cầu thời gian (Mt 7,9-11)
Dìu con khắp nẻo không gian
Hồng ân Ngài đổ ngập tràn mưa săMt 6,31-33)