Chương 42:

THỰC THI
THÁNH Ý CHÚA


“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa !” là được vào Nước Trời”cả đâu !Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. (Mt 7, 21)
N2T

1. Sự khôn ngoan chân chính chính là từng bước từng bước đi tìm thánh ý của Thiên Chúa.

(Thánh Vincent de Paul)