VÔ THƯỜNG VÀ VĨNH CỬU
Ảnh của Trầm Tĩnh Nguyện, Việt-Nam
Chỉ là một giây thôi
Giữa muôn nghìn giây trôi
Vô thường thành vĩnh cửu
Tạ ơn Trời, ơn đời.
(Trầm Tĩnh Nguyện)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền