THÁNH GIÁ GIỮA TRỜI CAO
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Ngài đã hạ mình thấp hèn,
trở thành vâng phục cho đến chết,
chết trên cây thập giá!
Vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài!
và ban cho Ngài một danh hiệu
vượt trên hết mọi danh.
(Philippians 2:8-9).