CĐCGVN Sydney Mừng Kính Bổn Mạng Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly. Sáng thứ Hai 19/03/2018 rất đông đủ giáo dân đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney tham dự Lễ mừng kính Thánh Cả Giuse là Quan Thầy của Trung Tâm.