SACRAMENTO, Calif. (CNS) -- Hội Đồng Giám Mục Công Giáo California chống đối một đạo luật do ngành lập pháp tiểu bang ban hành là đòi hỏi các sách giáo khoa môn xã hội học từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 trong các trường công lập phải đặc biệt bao gồm vai trò và đóng góp của những người Hoa Kỳ đồng phái tính nam, nữ, lưỡng phái tính và đổi giống (lesbian, gay, bisexual and transgender).

Đạo luật cũng ngăn cấm Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang không được chấp thuận các tài liệu giáo khoa kỳ thị trên căn bản khuynh hướng tính dục hay căn tính về phái tính.

Hạ Nghị Viện Tiểu Bang đã thông qua đạo luật này ngày 5 tháng 7, mang tên Đạo Luật Giáo Dục Công Bằng, Chính Xác, Bao Gồm và Tôn Trọng (the Fair, Accurate, Inclusive and Respectful Education Act.)

Đạo luật này đã được Thượng Viện Tiểu Bang thông qua vào tháng Tư và đang chờ chữ ký của Thống Đốc Jerry Brown thuợc đảng Dân Chủ, ông chưa cho biết ông có sẽ ký văn kiện này không.

Một đạo luật tương tự đã bị chống bác năm 2006 bởi thống đốc Arnold Schwarzenegger, tiểu bang California. Nếu đạo luật được ký, California sẽ là tiểu bang thứ nhất đòi hỏi các trường công lập phải giảng dậy về những đóng góp trong lịch sử của những người nam hay nữ đồng phái tính.

California đã đòi hỏi các học sinh trung học phải được giảng dậy từ các sách giáo khoa “mô tả chính xác vai trò và những đóng góp của những nhóm chủng tộc khác nhau, kể cả những người Hoa Kỳ gốc Bản Xứ (Da Đỏ), gốc Phi Châu, gốc Mễ Tây Cơ, gốc Á Châu, và gốc Âu Châu trong việc phát triển tiểu bang California và Hoa Kỳ.”

Đạo luât hiện hành đã tu chỉnh danh sách và cũng bao gồm những người thuộc các Hải Đảo Thái Bình Dương; những người Hoa Kỳ đồng phái tính nam, nữ, lưỡng phái tính và đổi giống; những người khuyết tật; và thành viên của các nhóm sắc dân thiểu số hay nhóm thuộc các văn hóa khác nhau.

Đức Tổng Giám Mục Los Angles Jose H. Gomez nói đạo luật “có nghĩa là chính phủ phải viết lại lịch sử dựa trên các nhóm sử dụng áp lực chính trị."