CÁO PHÓ
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin

Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm
Sinh ngày: 07.11.1969 tại Hà lan, Buôn hồ, Đăk lăk.
Khấn Lần đầu: 01.08.1996, Khấn Trọn đời: 04.11.2002
Thụ phong Linh mục: 24.11.2005
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017,
tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế,
21 năm sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 15h30 Thứ Bảy, ngày 17.06.2017 tại Tu viện DCCT Sài Gòn.
– Nghi thức di quan cử hành vào Chúa Nhật, ngày 18.06.2017 từ Tu Viện DCCT Sài Gòn về Tu Viện DCCT Pleiku

Tiểu sử Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, C.Ss.R.
Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1969 tại Hà lan, Buôn hồ, Đăk lăk.
Từ năm 1977 đến năm 1981: học tiểu học tại trường Thống nhất, Đăk lăk.
Từ tháng 7.1981 đến tháng 6.1982: Học tại trường Đại hải II, Phụng hiện, Cần thơ.
Từ tháng 9.1982 đến tháng 8.1986: Học trung học cơ sở tại trường Thống nhất, Đăk lăk.
Từ tháng 9.1986 đến tháng 6.1989: Học trung học phổ thông tại trường Krông buk, Đăk lăk.
Từ tháng 6.1989 đến tháng 2.1992: Sống với gia đình tại Đăk lăk.
Ngày 28 tháng 2 năm 1992: Gia nhập sinh viên Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Bảo lộc.
Từ tháng 2.1992 đến tháng 2.1994: Sinh hoạt Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Bảo lộc.
Từ tháng 2.1994 đến tháng 7.1995: Sinh hoạt Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha trang.
Từ tháng 7.1995 đến tháng 7.1996: Nhà tập tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn
Ngày 01.08.1996: Tuyên khấn lầu đầu tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.
Từ năm 1996 đến 2003: Sinh viên Học viên Dòng Chúa Cứu Thế.
Ngày 04.11.2002: Tuyên khấn trọn đời tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.
Ngày 25.06.2003: Lãnh sứ vụ Phó tế.
Từ năm 2003 đến năm 2005: Thực tập mục vụ tại vùng truyền giáo Tây nguyên, thuộc Nhà Pleiku.
Ngày 24.11.2005: Lãnh sứ vụ Linh mục.
Từ năm 2005 đến 2017: Mục vụ vùng truyền giáo Tây nguyên, thuộc Nhà Pleiku.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng,
cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa,
nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Đaminh sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

VP Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.