AI TÍN

Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin:

Cố linh mục Giuse DƯƠNG ĐỨC TOẠI


Sinh ngày 13 tháng 06 năm 1941, tại An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị.

Đã qua đời lúc 16 giờ 15, ngày 17 tháng 02 năm 2010, tại Bệnh viện Trung Ương, Huế.

Hưởng thọ 69 tuổi.

- Nhập quan lúc 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2010 tại Nhà Chung, Huế.

- Di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 5 giờ 00 sáng thứ bảy, ngày 20 tháng 02 năm 2010, sau đó Thánh lễ An táng.

- An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thiên Thai - Huế.

Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Giuse được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Kính báo
Tòa Tổng Giám Mục Huế


TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC GIUSE DƯƠNG ĐỨC TOẠI

(1941 - 1968 - 2010)


- Ngày 13.06.1941: Sinh tại An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị.

- Năm 1951: Tiểu Chủng Viện An Ninh, Quảng Trị.

- Năm 1953 - 1956: Tiểu Chủng Viện Phú Xuân, Huế.

- Năm 1957 - 1960: Học trường Thiên Hựu, Huế.

- Năm 1961: Đại Chủng Viện Thị Nghè, Sài Gòn.

- Năm 1962: Đại Chủng Viện Huế.

- Ngày 22.08.1968: Thụ phong Linh mục.

- Năm 1968 - 1969: Phó xứ Tân Thuận.

- Năm 1969 - 1972: Giáo sư trường Thiên Hựu, Huế.

- Năm 1972 - 1975: Quản xứ Quy Lai.

- Năm 1975 - 1995: Quản xứ Thạch Bình.

- Tháng 3/1995 - 2006: Quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang.

- Tháng 4/2006 - nay: Đặc trách Ban Bác ái - Xã hội Giáo phận.

- 14 giờ 30 ngày 17.02.2010: Lâm trọng bệnh chuyển đến Bệnh viện Trung Ương, Huế.

- 16 giờ 15 cùng ngày: Tạ thế tại Bệnh viện và đưa về Nhà Chung, Huế.

Hưởng thọ 69 tuổi.

- Nhập quan lúc 15 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2010 tại Nhà Chung, Huế.

- Di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 5 giờ 00 sáng thứ bảy, ngày 20 tháng 02 năm 2010, sau đó Thánh lễ An táng.

- An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thiên Thai - Huế.

Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cố linh mục Giuse được hưởng Nhan Thánh Chúa.


Kính báo
Tòa Tổng Giám Mục Huế