THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Tuyên Úy Đoàn Úc Châu nhận được tin buồn:
Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI
Là Bào Huynh của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương,
Vừa hoàn tất hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời lúc
7 giờ 15 sáng Thứ 4, ngày 6 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng,
Hưởng Thọ 90 tuổi.

Tuyên Úy Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng
Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương và Tang Quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi về hưởng
hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Úc Châu ngày 8.4.2016.
Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.
Chủ Tịch: Cha Paul Chu Văn Chi - Sydney.
Phó Chủ Tịch: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ - Canberra.
Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm - Adelaide.
Thủ Quỹ: Cha Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh – Perth.
Truyền Thông: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa UC.
+Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM.
Giám Mục Phụ Tá Melbourne, Cố Vấn Tuyên Úy Đoàn.