Đẹp thay các bước chân truyền giáo

Chiều ngày 6 tháng 9, Tỉnh dòng Salesian Việt Nam đã gửi bốn tu sĩ là Thầy Bàng, Thầy Điền, Thầy Phước và Thầy Tú lên đường đi Rôma.

Thầy Phước và Thầy Tú sẽ đến Tỉnh Dòng Ligure-Toscana làm Hộ trực, nhưng trước đó hai Thầy sẽ tham dự khóa tiếng Ý.

Còn Thầy Bàng và Thầy Điền sẽ tham dự Khóa Bồi dưỡng Truyền giáo ở Pisana (từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 9) và ở Torino (từ ngày 23 đến ngày 25).

Như được Cha Tổng Cố vấn thông báo, Nghi thức trao ban Thánh Giá Truyền giáo sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ ở Valdocco. Đây là Cuộc Xuất phát Truyền giáo lần thứ 134.

Chúng ta hãnh diện vì trong cuộc Xuất phát Truyền giáo này, Tỉnh Dòng chúng ta đóng góp được hai Hội viên là SH Tôma Becket Phan Văn BànG và PT Lorenxô NGUYỄN KIM ĐIỀN.

Tôi đã xin Anh em Việt Nam đang học ở Rôma hay đang làm việc ở Ligure-Toscana, đại diện Tỉnh Dòng tham dự Lễ Xuất phát Truyền giáo nói trên.

Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho Anh em Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới và luôn đồng hành với Anh em qua liên lạc, chia xẻ và cầu nguyện

Lm. Gioan Thêm SDB (Giám tỉnh)