AO NHÀ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
(Ca dao)