Bài ca này đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận làm bài ca chính thức cho Năm Thánh 2010

Xin mời nghe bản nhạc sẽ được trình tấu ngày khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện, Việt Nam.