Anh giáo và Công giáo : Tuyên ngôn chung Seatle về Đức Trinh Nữ Maria

« Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô »

Roma, ngày 4/5/2005 (Zenit) - Vào ngày 16/5/2005 Anh giáo và Công giáo sẽ chính thức công bố bản tuyên ngôn chung về Đức Trinh Nữ Maria tại thành phố Seatle bên Hoa Kỳ. Cùng ngày, bản tuyên ngôn trên cũng được công bố tại thủ đô Luân Đôn (xem et www.vatican.va ).

Một phái đoàn giáo hội Anh giáo và Công giáo sẽ họp nhau tại Seatle vào ngày 16/5 để chính thức công bố bản tuyên ngôn chung tổng kết những quan điểm chung đề cập đến vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong giáo huấn và đời sống của Giáo Hội.

Đề tài của bản văn được ghi như sau : « Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô » trình bầy bản tuyên ngôn chung kết cuộc đối thoại chính thức giữa hai Giáo Hội Kitô giáo.

Đây là kết quả của cuộc đối thoại kéo dài trong 5 năm qua giữa hai thành phần nằm trong Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC), được Hội Đồng Cố Vấn Anh Giáo và Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu bảo trợ. Nhóm nghiên cứu này đã hoàn thành những công việc của họ vào cuối tháng hai vừa qua dưới sự hướng dẫn của đức tổng giám mục Alexander J. Brunett, chủ chăn giáo phận Seatle.

Trong thời gian qua « Bản Tuyên Ngôn Seatle » đã được gửi tới Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu, đồng thời cũng được gửi tới tòa Tổng Giám Mục Canterbuyry, Đức TGM Rowan Williams, giáo chủ Cộng Đồng Anh Giáo và Hội Đồng Tư Vấn Anh Giáo để duyệt xét.

Đây là bản tuyên ngôn thứ 5 đã được Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) công bố trong vòng 20 năm qua. Trước đó vào năm 1998, Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) đã công bố bản tuyên ngôn về « Hồng ân của quyền bính ». Ủy Ban này là cơ cấu chính thức được thành lập nhằm mục đích đối thoại thần học giữa Roma và Cộng Đồng Anh Giáo.

Bản tuyên ngôn này được đặt nền tảng trên các nghiên cứu Thánh Kinh và học hỏi truyền thống Kitô giáo. Tuyên ngôn đề cập đến những đề tài của những tín điều Công giáo: tín điều Đức Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội và Tín điều Lên Trời của Đức Maria. Tuyên ngôn cũng đề cập đến vai trò của Đức Maria trong đời sống và trong giáo huấn của Giáo Hội.