3. NGŨ ĐẠI THIÊN ĐỊA

Có một ông quan địa phương nọ rất thích rượu, không màng đến chuyện công vụ nhưng thường tham ô tài vật, bá tánh không thể không oán hận.

Khi ông ta từ chức để đi qua địa phương khác thì dân chúng theo lệ cũ tặng một bức hoành “đức chính”, trên bức hoành viết bốn chữ “Ngũ đại thiên địa”. Ông quan nọ không giải thích được ý của nó.

Thân sĩ và dân chúng cùng lớn tiếng nói:

- “Lúc ngài vừa mới đến nhậm chức thì vàng thiên bạc địa; lúc ở tại nhà quan thì hoa thiên tửu địa ( ăn chơi đàng điếm); lúc thăng đường đoán án thì hôn thiên ám địa; dân chúng hàm oan thì hận thiên oán địa; hôm nay mất chức, tạ ơn trời đất !”

(Hi đàm tục lục)

Suy tư 3:

“Đức chính” có nghĩa là “một nền chính trị ích nước lợi dân”, nhưng “đức chính” của ông quan thì là hại dân hại nước, nên ai cũng vui mừng khi ông bị mất chức.

“Đức chính” của người Ki-tô hữu hữu là đạo đức chính trực, tức là sống trong hoàn cảnh nào cũng luôn thể hiện đạo đức của Tin Mừng và sự chính trực của người kính sợ Thiên Chúa, do đó mà người ta theo thói quen nhận xét, đã thấy được Chúa Giê-su nơi người Ki-tô hữu qua năm điểm sau đây:

1. Khi đến nơi nào, thì việc trước tiên của họ là thăm hỏi, quan tâm người khác.

2. Khi làm việc chung với nhau, thì họ là người luôn để ý đến những nhu cầu tâm linh và cuộc sống của người bên cạnh để kịp thời giúp đỡ.

3. Họ luôn là những nhân tố tích cực để người khác cảm thấy an tâm.

4. Trên môi miệng họ luôn nở nụ cười và động viên người khác.

5. Luôn gắt gao với mình, nhưng rộng lượng và thông cảm với tha nhân.


Đó là “ngũ đại phúc” của người Ki-tô hữu đem lại cho những người chung quanh mình.

Ai mà không thích chứ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info