Bản Tin về Hồ Sơ Phong Thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị

ROME (Zenit.org).- Hồ sơ Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị giờ đây đã chính thức có một tiếng nói riêng, bằng việc xuất bản hằng tháng một bản tin được gọi là Totus Tuus (Tất Cả Đều Thuộc Về Mẹ).

Việc ấn bản ra bản tin hằng tháng này sẽ cung cấp các văn kiện, việc phân tích, và những thông tin về tiến trình có thể đưa vị Giáo Hoàng người Ba Lan này lên bàn thờ của Giáo Hội.

Tên được chọn ra là có liên quan đến khẩu hiệu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị: Totus Tuus, là câu mà Ngài đã tín thác cuộc đời của Ngài cho Đức Trinh Nữ Maria.

Ấn bản đầu tiên bản tin hằng tháng này sẽ được phân phát miễn phí, và có thể được yêu cầu qua trang web của Giáo Phận Rôma tại địa chỉ:

(1) http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione/HomePageit.asp (bằng tiếng Ý);

(2) www.vicariatusurbis.org/Beatificazione/HomePageen.asp (bằng tiếng Anh);

25,000 bản đã được yêu cầu, theo số liệu được Giáo Phận Rôma, là Giáo Phận giám sát hồ sơ Phong Chân Phước và Phong Thánh, cho xuất bản trong hai ngày vừa qua.

Hiện tại lúc này, bản tin Totus Tuus sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Ba Lan mà thôi. Đang có dự án để bản tin trên được xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tàu trong vài số tới.