THÁNH TI-MÔ-THÊ VÀ THÁNH TI-TÔ
Mc 1, 14-20


Hai thánh Timôthê và Titô đều là hai Giám Mục được thánh Phaolô cắt nhắc để điều khiển các giáo đoàn Ephêsô và Crêta. Hai vị phụ tá của thánh Phaolô đều là những cộng sự viên thân tín và trung thành của thánh Phaolô tông đồ.


THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ

Thánh Timôthêô có cha là người ngoại giáo, Ngài được sinh ra tại đảo Lystres, miền Lycaonia nước Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ thánh nhân theo Do Thái Giáo và đã trở lại đạo công giáo. Còn Timôthêô nhờ lời giảng dạy đầy lửa đức tin của Thánh Phaolô, tông đồ, Ngài đã được cảm hóa bằng những bài giảng thuyết thánh và đạo đức của thánh Phaolô đồng thời Ngài được đánh động mạnh mẽ bằng gương sáng, hy sinh, bác ái của Thánh Phaolô, nên Timôthêô đã tin theo Tin Mừng Thánh Phaolô rao giảng.

Lần thứ hai thánh Phaolô đi loan báo Tin Mừng ở vùng Timôthêô ở, Thánh Phaolô đã chọn Timôthêô làm phụ tá cho Ngài, sau đó Thánh Timôthêô theo Thánh Phaolô tông đồ đi giảng khắp vùng Tiểu Á,Macédoine và Hy Lạp. Thánh Phaolô đã nhận ra nơi vị phụ tá Timôthêô có lửa nhiệt thành và đầy Thánh Thần, nên Ngài đã chọn Timôthêô làm Giám Mục coi sóc giáo đoàn Êphêsô, đúng như lời ca nhập lễ thánh Giáo Hoàng hay Giám Mục đã viết: " Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an. Đặt Người làm thủ lãnh và ban cho người chức tư tế tồn tại đến muôn đời" (Hc 45, 30 ). Thánh Phaolô đã hết lòng yêu mến, nâng đỡ thánh Giám mục Timôthêô trong vai trò mục tử bằng những lá thư gửi riêng cho Ngài. Vì tin tưởng thật sự vào Chúa như lời thánh vịnh: " Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài" ( Tv 90, 2 ). Thánh Timôthêô đã chống lại kịch liệt dân thành Êphêsô khi họ dâng kính thần Điana, nên thánh nhân bị dân chúng bắt và ném đá tới chết. Xác thánh nhân được dân chúng chôn trên đồi gần đấy.

Thánh Titô cũng được ơn trở lại nhờ lời rao giảng của thánh Phaolô tông đồ. Thánh Titô cũng được thánh Phaolô chọn để cộng tác với Ngài trong việc phục vụ các cộng đoàn Corintô và Crêta. Thánh Titô rất trung tín và nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng. Nên Ngài đã trở nên bạn rất nghĩa thiết với thánh Phaolô. Nhờ lòng quảng đại, sự khôn ngoan của Ngài, thánh Titô đã hoàn thành mọi việc mà thánh Phaolô trao phó cho Ngài. Chính vì thế, thánh nhân đã được thánh Phaolô cất nhắc lên chức Giám mục cai quản cộng đoàn Crêta. Thánh Titô đã luôn vì thập giá Chúa Kitô, chấp nhận mọi khổ sở, cùng cực đối với dân Dalmatas. Ngài trở về với Chúa khi tròn 94 tuổi.


LỜI CẦU

" Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô những đức tính xứng bậc
tông đồ. Xin nhận lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời
" ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Ti-mô-thê và Ti-tô ).