10. Được thị kiến kinh nghiệm của địa ngục khiến cho tôi khó chấp nhận được, bởi vì thấy rất nhiều linh hồn người ta bị rơi trong lửa đời đời.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info