SAIGÒN -- Chương trình tập huấn Senior hè 2007 của Legio Mariae Senatus Việt Nam (Địa phận Saigòn) đã khởi sự từ ngày 01/7/2007 và bế mạc ngày 29/7/2007 gồm 5 buổi Chúa nhật.

Chương trình thảo luận đề tài tập huấn như sau :

  • - Sống Đạo hôm nay (Lm. Nguyễn Như Yêng)
  • - Những khía cạnh pháp lý của hôn nhân theo giáo luật (Lm Giacobe Pham Văn Phượng)
  • - Linh đạo và Lãnh đạo (Giảng viên Đa Minh Nguyễn Đình Trúc)
  • - Tài chánh (Giảng viên Hoàng Văn Thái)
  • - Rèn luyện và sống theo lương tâm (Lm. Jos. Phạm An Ninh)
  • - Nhiệm vụ Trưởng, Phó, Thư ký, thủ quỷ trong hoạt động Legio (Giảng viên Kim Xuân + Lan Thảo)