ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ảnh của Diệp Hải Dung

(Hình chụp tại St. Mary’s Cathedral Sydney)


Mẹ Hằng Cứu Giúp sẵn sàng

Chở che bảo bọc những đàn con thơ

Mẹ giang tay rộng đón chờ

Hãy về với Mẹ! Mẹ chờ chúng con

Tình Mẹ luôn tựa trăng tròn

Sáng soi đêm tối cho con thấy đường

(Trích thơ của Thanh Sơn)