24. Nếu yêu Đức Chúa Giê-su thì nên đồng hóa với Ngài trên Thánh Giá, và tôi cũng sẽ ở trên Thánh Giá.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info