16. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần là chiếu theo ý định của Ngài, chứ không theo nguyện vọng riêng của chúng ta.

(Thánh Jublien)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info