48. ANH TRUNG EM GIAN

Văn Thiên Tường vì Tống triều mà tuẫn tiết, em của ông ta là Văn Khê Khước lại đầu hàng quân Nguyên.

Hồi ấy có người viết bài thơ như sau:

- “Giang Nam nghe nói núi sông đẹp,

anh bị nạn em cũng gian nan;

đáng tiếc hoa mai tim kỳ lạ,

cành nam thì ấm, cành bắc lạnh”.


(Tăng Đính Giải Nhân Di Tân tập)

Suy tư 48:

Ở đời, cái chuyện anh ở phía bên phương nam này còn em thì ở phía bên phương bắc kia thì chẳng có gì là lạ cả, chiến tranh thì phải như thế thôi. Cái chuyện lạ là anh em cùng một cộng đoàn, cùng một nhà, một tổ quốc, mà lại coi nhau như kẻ thù, hoặc như người xa lạ...

Có những người ở trong cộng đoàn nhưng coi anh em, chị em như kẻ xa lạ, cần phải chia bè kết cánh để loại bỏ nhau; có những đứa con cùng cha cùng mẹ trong một nhà, nhưng lại không qua lại trò chuyện với nhau vì giành nhau gia tài của cha mẹ để lại; có những người cùng làng cùng nước nhưng lại coi nhau như kẻ thù vì tranh giành quyền lực, tranh giành quyền lợi làm ăn, tranh dành địa vị...

Vì ý thức hệ mà anh tuẫn tiết cho nhà Tống, và em thì đầu hàng nhà Nguyên.

Dù sống trong thể chế nào, thì người Ki-tô hữu cũng vẫn luôn lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi đường cho cuộc đời của mình, họ không tuẫn tiết cho nước Tống cũng không đầu hàng quân Nguyên, nhưng họ luôn là “người Ki-tô hữu sống giữa lòng dân tộc” biết phục vụ Đức Chúa Giê-su nơi những anh em đồng bào của mình.

Đó là người có quả tim tràn đầy yêu thương không nóng không lạnh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info