18. Ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa mà từ bỏ những ước muốn riêng tư của mình, thì mới là người bác học đa tài đa năng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info