6. QUỶ CÁM ƠN QUAN THAM

Quan tham vơ vét tận xương tủy của dân, người ta gọi là “vơ vét sạch”, vơ vét lại càng vơ vét, trên thì đến trời cao, dưới thì đến hoàng tuyền, thậm chí vơ vét đến cả địa ngục.

Có một quan tham chuẩn bị từ chức, kiểm kê hành lý, ngay cả đất cũng vét bỏ vào rương, dân chúng oán hận đầy đường, nên khi ông ta đi thì chẳng có ai đưa tiễn.

Quan tham đi ra khỏi thành, trước mắt người ít đường trống trơn, đột nhiên thấy có mấy người thân cong lưng gù, mặt mày xấu xí, bày ra bên đường một cái bàn với các loại hoa quả, cùng tiễn biệt ông ta, nên ông ta vội vàng hỏi họ là ai.

Mấy người ấy cung kính nói:

- “Chúng tôi là quỷ tốt trong địa ngục, chịu ân đức cao như trời dày như đất của đại lão gia, nhờ đại lão gia vơ vét đến tận cùng địa ngục, khiến cho chúng tôi cả đời mới thấy được mặt trời của nhân gian, cảm kích vô cùng, nên đặc biệt đến quỳ lạy tiễn biệt ngài”.

(Hi đàm tục lục)

Suy tư 6:

Có những quan tham vơ vét của dân, thì cũng có quan tham vơ vét của nhà nước, nhưng chưa hề thấy có tham quan vơ vét...dưới địa ngục, chỉ có tham quan bị phạt trong địa ngục mà thôi.

Ma quỷ thì không biết cám ơn, nếu chúng nó biết cám ơn thì đương nhiên cũng biết hối lỗi mà xin Thiên Chúa thứ tha, nhưng nếu ma quỷ cám ơn thì chỉ cám ơn những quan tham tự nguyện xuống hỏa ngục ở với chúng nó cho thêm đông...vui mà thôi.

Quan tham không phải là Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ ăn bẩn; nhưng nếu quan tham là người Ki-tô hữu thì người ta mắng: đồ vô đạo.

Mà đúng như vậy, ai hiểu sao thì hiểu...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info