60. SỢ HỒ ĐỒ

Doãn Vọng Sơn khi làm tổng đốc nhị Giang (Giang Tô và Giang Nam), thì đã nói đùa với thuộc hạ như sau:

- “Bình thường các vị sợ gì nhất?”

Có người nói sợ hổ lang, có người nói sợ rắn rít...

Doãn Vọng Sơn nói:

- “Những thứ đó ta đều không sợ, ta chỉ sợ người hồ đồ mà thôi”.

(Lữ Viên Tùng Thoại)

Suy tư 60:

Con người ta ai cũng phải sợ một thứ gì đó, có người sợ cọp beo, có người sợ thằn lằn, có người sợ chuột, có người sợ con sâu, có người sợ ma, lại có người sợ người hồ đồ, sợ người nói phét.v.v...

Ai cũng có cái để sợ, bởi vì ai cũng muốn sống mạnh khỏe.

Người Ki-tô hữu vì đức tin và vì yêu mến Thiên Chúa mà không sợ roi vọt, không sợ tù đày, không sợ thú dữ ăn thịt và không sợ chết, nhưng thứ mà họ sợ nhất chính là tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm cho họ xa cách Thiên Chúa, tội lỗi làm cho họ bất an trong tâm hồn, tội lỗi làm cho họ sống trong lo sợ, tội lỗi làm cho họ trở thành con cái của ma quỷ, và tội lỗi làm cho họ mất phúc trường sinh...

Tội lỗi là hậu quả của sự bất trung và kiêu ngạo, nên thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “Vì tội lỗi nên sự chết đã nhập vào thế gian.” Cho nên, phải sợ tội lỗi mới yêu mến Thiên Chúa được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info