34. Muốn biết nội tâm tu đức của con tiến bộ bao nhiêu, thì con phải dựa vào cá nhân con có từ bỏ tự ái, ích kỷ và tư lợi mà quyết định.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info