31. Ai muốn đạt được mục đích thì phải dùng phương pháp tương xứng, đó chính là Thánh Giá mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ rõ ràng cho chúng ta.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info