2. Kính yêu Đức Mẹ thì nhất định có thể đạt tới sự bền chí.

(Thánh Bernard of Montjour)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info