Tẩy chay cả Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo
lẫn Mặt Trận Tổ Quốc!


Uỷ Ban Đoàn Kết thật xấu xa,
Bởi do cộng sản đẻ rơi ra.
Mặt Trận Tổ Quốc là mạch máu,
Bơm mớm Uỷ Ban nọc gian tà.

Uỷ Ban, bướu độc, đã rõ rồi,
Chần chờ chi nưã, cắt ngay thôi.
Muốn cho bướu đó không tái phát,
Cắt luôn Mặt Trận, cái mạch nuôi!

Mặt Trận Tổ Quốc, thật gớm thay!
Đảng là bạch tuộc, nó là tay,
Là vòi xiết cổ người yêu nước,
Rình như ma xó, suốt đêm ngày!

Tôn giáo “quốc doanh” Mặt Trận coi,
Trực tiếp chỉ huy rất rạch ròi,
Uỷ Ban vì thế không cần thiết,
Vâng theo Mặt Trận đã đủ rồi!(*)

Công giáo đôi nơi bỏ Uỷ Ban,
Để cho Mặt Trận được bao giàn.
Mặt Trận yêu ma xâm nhập thẳng,
Độc tố tiêm vào tận óc, gan!

Dân Chuá hôm nay biết tỏ tường,
Uỷ Ban, Mặt Trận cũng một phường!
Nên quyết tẩy chay luôn hai thứ,
Chẳng thèm tưởng lục với huy chương!

Lời Chuá dạy ta thật rõ ràng,
Bao người nên thánh rất vẻ vang,
Chủ chăn giáo huấn theo Lời Chuá,
Theo chi cộng sản, tủi nhục mang!

Boston, ngày 4 tháng 3 năm 2008

CHÚ THÍCH
(*) Các tôn giáo được cộng sản công nhận cho phép hoạt động
đều do Mặt Trận Tổ Quốc trực tiếp chỉ đạo, bởi vậy cộng sản
tránh được việc thành lập các “Uỷ Ban Đoàn Kết” như cuả phiá Công Giáo,
vưà tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách nhà nước, vưà khống chế
các tôn giáo một cách trực tiếp, chặt chẽ,
không sợ nhóm nào đi chệch đường, lệch hướng.