50. TÂM CAO HƠN TRỜI

Ngày xưa, có người nọ thường hay làm việc tốt, sau khi chết thì được đầu thai lại làm người.

Âm phủ Chuyển Luân vương hỏi anh ta muốn đầu thai lại làm người gì, anh ta nói:

- “Ba là thượng thư con trạng nguyên, ruộng ngàn mẫu bao quanh nhà, cá trong hồ như hoa lá, thiếp đẹp vợ xinh đều hiền tài, trong kho đầy vàng bạc cùng lúa gạo, trong rương đầy lụa là và vàng bạc, bản thân làm nhứt phẩm vương công, an hưởng vinh hoa thọ trăm năm”.

Chuyển Luân vương nói:

- “Nếu tốt như thế, thì ta sẽ tự mình đi đầu thai, và đem vương vị này nhường lại cho ngươi đó !”

(Tăng Đinh Giải Nhân Di Tân tập)

Suy tư 50:

Làm người mà ăn ở hiền lành thì sau khi chết sẽ được đầu thai lại làm người, nếu làm người mà ăn ở thất đức thì sẽ đầu thai lại làm con chó, con heo, con cọp cái.v.v...đó là thuyết luân hồi của nhà Phật.

Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội dạy rằng: có thiên đàng để thưởng người lành và có hỏa ngục để phạt kẻ dữ.

Đức Chúa Giê-su không dạy chúng ta tin có kiếp luân hồi, nhưng dạy rằng, con người ta sống mà tin vào Ngài và thực hành lời của Ngài để sống lành thánh, thì sẽ chết lành thánh và sẽ được ở trên thiên đàng với Thiên Chúa và các thánh; nhưng nếu sống thất nhơn ác đức thì khi chết sẽ đau khổ vô cùng, và sẽ bị phạt trong lửa hỏa ngục khốn nạn đời đời.

Nếu Thiên Chúa cho người chết sống lại ở trần gian, thì chắc chắn họ sẽ không xin được giàu có, danh vọng, chức quyền, không xin được làm vua làm tướng, mà chỉ xin một điều: được ân nghĩa với Chúa mà thôi, để được cùng Chúa hưởng phúc vĩnh cửu trên thiên đàng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info