37. Người có chí muốn toàn thiện các đức hạnh thì không thể nói: “Tôi không sai, nên tôi không thể nhận đau khổ”, nếu con không vác Thánh Giá mà yêu cầu phù hợp với tình lý, thì đức hạnh của con mãi mãi sẽ không hoàn mỹ.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info