33. Đức Chúa Giê-su vác cây Thánh Giá trước mặt con, lại vì con mà chết trên Thánh Giá là vì để con cũng vác Thánh Giá, và cũng mong con chết trên Thánh Giá.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info