61. Đức Chúa Giê-su coi nhẹ tất cả mọi sự của trần thế là để chúng ta biết cái gì là đáng khinh chê; Ngài thừa nhận tất cả thế gian đều là bất hạnh, để dạy dỗ chúng ta cái gì thì nên chịu nhẫn nhục, và để nói với chúng ta không được tìm kiếm hạnh phúc từ trong mọi sự của thế gian, cũng không cần sợ hãi đối với những bất hạnh của thế gian.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info