55. TUYÊN VƯƠNG BẮN CUNG

Châu Tuyên vương rất thích bắn cung, thích nghe người khác nói về sức mạnh của mình vượt qua người khác là có thể sử dụng loại cung rắn chắc. Thật ra cái cung mà ông ta đang sử dụng, chỉ cần dùng một phần ba sức mạnh là có thể kéo ra.

Một hôm, ông ta đem cái cung của mình giao cho tả hữu thị vệ truyền nhau xem, thị vệ chỉ kéo cung ra một nửa bèn giả vờ kéo không nổi, bèn cùng nhau lớn tiếng khen ngợi:

- “Đúng là cái cung cứng rắn hiếm có, nặng ít nhất cũng là chín thạch, nếu không phải thần lực của đại vương thì ai có thể kéo ra được cái cung này chứ?”

Tuyên vương dương dương đắc ý, cho đến khi chết thì cũng cứ cho rằng cái cung của mình cứng rắn nặng đến chín thạch.

(Doãn văn tự )

Suy tư 55:

Ở đời ai cũng thích được người ta khen mình, từ nhà vua cho đến người dân ngu khu đen ai cũng muốn được khen, có người dùng phương pháp khen để khích lệ người khác; có người khi nghe ai khen mình hay giỏi thì quên mất tiêu mình là ai, chỉ biết được khen là thoả mãn lắm rồi.

Đức Chúa Giê-su rất ít khi khen ai, trong Phúc Âm, hình như Ngài chỉ khen có năm lần mà thôi, cũng có nghĩa là toàn bộ cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ có khen năm lần trong năm trường hợp khác nhau, mà trường hợp nào cũng đáng cho chúng ta bắt chước khi muốn khen người khác:

- Ngài khen ông Gio-an tẩy giả: “Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọn hơn ông Gio-an Tẩy giả” ( Mt 11, 11)

- Ngài khen ông Phê-rô khi ông tuyên xưng ngài là Đức Chúa Giê-su Ki-tô: “Này anh Si-mon con ông Gio-an: anh thật là người có phúc…” ( Mt ( 16, 17)

- Ngài khen cô Ma-ri-a: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” ( Lc 11,4)

- Ngài khen những người nghe và giữ lời Ngài: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” ( Lc 11, 28)

- Ngài khen người đàn bà góa nghèo bỏ tiền vào hòm dâng cúng: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn hết…”( Mc 12, 43; Lc 21, 3)

Ngài không khen ông Gio-an Tẩy giả học giỏi thông minh xuất chúng, nhưng khen ông vì ông được diễm phúc thấy được những điều mà các tiên tri muốn thấy cũng không được; ngài không khen ông Phê-rô là người nhanh nhẹn, mau miệng, nhưng vì ông đã được Thần Khí soi sáng tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô; Ngài cũng không khen cô Ma-ri-a là mỹ mữ đẹp tuyệt vời, nhưng khen cô vì cô chọn cho mình phần tốt nhất; Ngài không khen những người nói giảng thao thao bất tuyệt, mà chỉ khen ngợi những ai nghe và biết thực hành Lời Chúa; và Ngài cũng chẳng khen những người giàu có của cải tích trữ đầy kho để rồi ăn chơi xả láng, mà Ngài chỉ khen người đàn bà góa nghèo nhưng lòng hảo tâm thì giàu có hơn người.

Đúng là những lời khen có giá trị ngàn đời vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info