6. Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.

(Thánh Albertus Magnus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info