LỄ GIỖ 100 NGÀY
LINH MỤC NHÀ VĂN
ANRÊ DŨNG LẠC TRẦN CAO TƯỜNG


Nhân húy nhật trăm ngày thương tiếc,
Cha mất đi công việc còn nhiều.
Thương cha nuối tiếc trăm chiều,
Bài thơ tiễn biệt cô liêu chốn này.

Cha cất công hăng say sáng tác,
Nào văn thơ nốt nhạc cung đàn,
Công trỉnh nhiếp ảnh trời ban,
Thu vào ống kinh bình an miệt mài.

Cha để lại gia tài Dũng Lạc,
Bao công trình sáng tác văn thơ.
Nhiều bài khảo cứu công phu,
Cùng bao tác giả ưu tư miệt mài.

Nhiều thể loại đề tài phong phú,
Cùng quan tâm chuyên chú cũng nhiều.
Viết về Hội thánh thân yêu,
Hướng về quê mẹ với nhiều đắn đo.

Môn thần học chăm lo khảo cứu,
Nhiều vấn đề thành tựu chuyên sâu,
Đến môn triết học Á Âu,
Giáo quyền giảng giải lời đâu nhiệm mầu.

Là linh mục nguyện cầu sớm tối,
Là nhà văn bối rối tơ vương.
Anrê Dũng Lạc CaoTường,
Cha về Nước Chúa Thiên đường phúc vinh.

Paris, ngày 5-3-2011