Mời tham dự Lễ Giỗ Đầu Tiên
Lm. Anrê Dũng lạc Trần Cao Tường
vào ngày 19 tháng 11 năm 2011, lúc 10:00 AM
tại Nhà Thờ Đức Mẹ Lên Trời, 172 Noel Dr., Avondale, LA.
Kính xin bạn hữu xa gần, quý cộng tác viên
và độc giả MLDL hiệp ý cầu nguyện.