56. TÊN KỲ LẠ CỦA HAI CON TRAI

Có một ông già ở thôn quê, đặt tên cho đứa con trai lớn là Đạo[盜] (nghĩa là ăn trộm), đặt tên cho đứa nhỏ là đánh Ẩu [毆] (nghĩa là đánh). Một hôm, đứa con trai lớn đi ra ngoài, ông già có việc gấp, bèn chạy phía sau vừa chạy vừa kêu con “ăn trộm, ăn trộm”. Quan tuần đi qua đường nghe được thì cho rằng ông già đuổi theo tên ăn trộm bèn bắt thằng con trai lớn.

Ông già muốn thằng con trai nhỏ đi theo giải thích cho quan tuần biết, vì trong lòng hồi hộp, nên liên tục kêu tên đứa con thứ “đánh người, đánh người”. Quan sai cho rằng ông già muốn trừng phạt tên ăn trộm bèn đánh thằng con trai lớn một trận bán sống bán chết.

(Doãn văn tử)

Suy tư 56:

Các bậc cha mẹ trẻ thời nay thường đặt tên cho con (nhất là con gái) giống nhau, chẳng hạn như đứa chị đặt tên là Ái Linh, đứa nhỏ thì đặt tên là Mỹ Linh, thì cũng là Linh mà thôi, cho nên mỗi lần gọi tên Linh mà thôi, thì cả hai đưá đều nghe mà không chạy đến mới khổ chứ!

Cái tên cũng rất quan trọng và ảnh hưởng đến tâm lý của con cái sau này, và thường thì cha mẹ thích đặt tên cho con mình những cái tên rất hay, rất kêu. Trong Kinh Thánh, tên của các nhân vật trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa rất có ý nghĩa: chẳng hạn như A-bra-ham có nghĩa là cha của vô số người; I-sa-ác có nghĩa là ước chi Thiên Chúa cười; Mô-sê nghĩa là vớt lên; Ki-tô, Mê-si-a nghĩa là được xức dầu; Tô-bi-a nghiã là Thiên Chúa là đấng tốt lành; Gioan nghĩa là Thiên Chúa đoái thương, thánh Phao-lô trong thư gửỉ giáo đoàn Phi-lip-phê đã nói về danh thánh Đức Chúa Ki-tô như sau:

“ Chính vì thế, đã suy tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

Cả trên trời dước đất

Và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha.

Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng “ Đức Chúa Giê-su Ki-tô là chúa” ( Pl 2, 9-11).


Tên Đức Chúa Giê-su cao trọng như thế, vậy mà có những lúc tôi đem tên Ngài ra đùa giỡn thề gian và làm chứng dối.

Người ta nói “văn là người”, mà cái tên càng là người hơn nữa vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info