25. Chúng ta nên biết rằng: chúng ta yêu người, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã vì yêu họ mà chịu khổ chịu nạn cho đến chết.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info