61. MẸO THUẬT SỐNG LẠI

Nước Lỗ có người tên là Công Tôn Trác khoe khoang với mọi người, nói:

- “Tôi có thể làm cho người chết sống lại.”

Người nhà liền hỏi anh ta có phương pháp thần kỳ gì vậy? Công Tôn Trác trả lời:

- “Trước đây tôi giỏi trị bệnh bán thân bất toại, bệnh nhân nửa sống nửa chết. Bây giờ tôi đem lượng thuốc của phương thuốc ấy mà tăng gấp đôi, thì bệnh nhân không phải có thể từ chết chuyển qua sống hay sao?”

(Lữ thị xuân thu)

Suy tư 61:

Trên thế gian này, trừ Đức Chúa Giê-su ra, thì không một ai có thể nhân danh mình để cho người chết sống lại.

Khi chúng ta cố tình phạm tội trọng thì coi như linh hồn của chúng ta đã chết, và chúng ta không thể nhân danh mình để được tha tội hoặc được sống lại phần linh hồn, nhưng chúng ta có thể góp phần vào việc sống lại ấy, đó chính là mỗi người tự sám hối ăn năn những tội mình đã phạm, rồi đi thú tội với Chúa qua các linh mục của Ngài trong bí tich Giải Tội.

Chúng ta chỉ có nhân danh chính mình khi quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu làm cho mình sa ngã trong tội lỗi.

Đức Chúa Giê-su là Đấng rất nhân từ, Ngài là Đấng “hay quên” những tội tôi đã sám hối và hòa giải với Thiên Chúa nơi bí tích giải tội, nhưng Ngài cũng là Đấng “nhớ dai” vô cùng về những việc làm mà tôi vì yêu Ngài đã làm cho các anh chị em tôi.

“Hay quên các tội” và “nhớ dai những việc lành” của con người là đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa tình yêu.

Mẹo thuật sống lại của người Ki-tô hữu chính là ở nơi bí tích Giải Tội.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info