Hoa Thịnh Đốn (CNS) - Mặc dầu có sự yểm trợ của một Hồng Y Hoa Kỳ và đã có sự chấp thuận sơ khởi, Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại của Hạ Viện đã hủy bỏ một tu chính của Dự Luật cải tiến sức khoẻ của Hạ Viện, nếu không thì đã cấm đoán mọi tài trợ cho bất cứ việc phá thai bắt buộc nào, ngoại trừ các trường hợp bị hiếp dâm, loạn luân, hay nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ.

Đức Hồng Y Justin Rigali ở Philadelphia, chủ tịch Ủy Ban Hoạt Động Phò Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã khuyến cáo ủy ban chấp thuận một tu chính cho Đạo Luật Lựa Chọn Bảo Hiểm Sức Khỏe có thể tài trợ do các Dân Biểu Joseph R. Pitts, Cộng Hòa Pennsylvania, Bart Stupak, Dân Chủ Michigan, và Roy Blunt, Cộng Hòa Missouri đề xướng.

Tu chính này nói, "Không có dự liệu nào trong đạo luật này... sẽ bắt buộc hay hiểu là bắt buộc phải tài trợ cho các vụ phá thai, hay đưa đến việc phá thai, hay cho phép hoặc chấp thuận đề nghị, hay bắt buộc phải làm việc này," ngoại trừ trong một số các trường hợp giới hạn."

Tu chính này đã được bỏ phiếu thuận bởi ủy ban với số phiếu 31 thuận và 27 chống. Sau lần bỏ phiếu đầu tiên với kết quả là 35 phiếu thuận và 24 phiếu nghịch. Cuối cùng, một dân biểu Dân Chủ thay đổi ý kiến và một vị khác chưa bỏ phiếu, lần này lại bỏ phiếu chống. Do đó tu chính bị thất bại với 29 phiếu thuận và 30 phiếu nghịch.

Sau đó uỷ ban xem xét một tu chính 7 trang do Dân Biểu Lois Capps, Dân chủ California đề nghị là không tài trợ cho việc phá thai trong phần nhuận lợi tối thiểu do Liên Bang đòi hỏi, nhưng cũng đòi phải có ít nhất một chương trình bảo hiểm để tài trợ cho việc phá thai.

Ủy Ban Quyền Sống Quốc Gia gọi tu chính của ông Capps là một 'sự dung hòa giả tạo' sẽ dẫn đưa đến 'việc phá thai có lựa chọn' được tài trợ trong 'chương trình công cộng của chính phủ' do đạo luật tạo nên, và sẽ cho phép có việc trợ cấp thêm của chính phủ Liên Bang cho các chương trình bảo hiểm tư nhân có tài trợ phá thai.

Bà Deirdre A. McQuade, phụ tá giám đốc về chính sách và truyền thông tại Văn Phòng Phò Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nói văn phòng của bà rất bất bình về sự thất bại của tu chính Pitts-Stupak-Blunt và về sự thông qua của tu chính mệnh danh là 'dung hòa giả tạo' của ông Capps.

Nhưng bà cho hay các tu chính khác liên quan đến việc phá thai sẽ được đề nghị trong khi các dự luật cải tiến bảo hiểm sức khỏe được đem ra thảo luận tại Hạ Viện.

Bà tiếp, "Chúng ta hãy còn phải trải qua nhiều giai đoạn khác trước khi có thể nói là chúng ta yểm trợ hay chống dự luật này hay dự luật khác."

Trong một lá thư ngày 29 tháng 7 gửi cho uỷ ban, Hồng Y Rigali viết, "một điều kiện căn bản" cho đạo luật cải tiến sức khỏe" là phải "tôn trọng đời sống con người và quyền lương tâm."

Đức Hồng Y nói, "Các cải tiến cần thiết không được trở nên một công cụ để hỗ trợ cho một chương trình "bảo vệ quyền phá thai", hay đảo ngược các chính sách đã hiện hành từ lâu để chống việc chính phủ Liên Bang bó buộc và tài trợ cho các vụ phá thai. Trên phương diện này chúng tôi thỉnh cầu quý vị hãy làm cho đạo luật này 'trung dung về việc phá thai' bằng cách duy trì các chính sách Liên Bang đã có từ lâu để ngăn cấm việc chính phủ cổ võ cho việc phá thai và tôn trọng quyền lương tâm."

Ngài tiếp, "Là những người đã từng yểm trợ từ lâu việc cải tiến bảo hiểm sức khỏe, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang hoạt động để bảo đảm rằng việc cải tiến bảo hiểm sức khỏe rất cần thiết này sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc huỷ bỏ các chính sách hiện hữu và đã được yểm trợ từ lâu là chống tài trợ cho việc phá thai và bắt buộc để theo quyền lương tâm.