49. Tất cả thú vui xác thịt đều là như thế này: khi đến thì dịu ngọt, xong việc thì sẽ khiến con đau thương.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info