15. Người không khống chế dục vọng thì sẽ phát giác ra rằng tự mình bị dục vọng thôi thúc.

.(Thánh Ambrose)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info